VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden (“Voorwaarden”)
Onze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 01.01.2023.
Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.
Interpretatie en definities
Interpretatie
De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden is gedefinieerd.
De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of
meervoud voorkomen.
Definities
Voor de doeleinden van deze Algemene Voorwaarden:
● betekent “Gelieerde onderneming” een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij,
waarbij “controle” betekent het bezit van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten
die stemgerechtigd zijn voor de verkiezing van bestuurders of andere beheersautoriteiten.
● “Account” betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen van onze Dienst.
● “Bedrijf” (in deze Overeenkomst ook wel “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” genoemd) verwijst naar
la-confianza.nl.
● “Inhoud” verwijst naar inhoud zoals tekst, afbeeldingen of andere informatie die
door u kan worden geplaatst, geüpload, gelinkt of anderszins beschikbaar kan worden gesteld, ongeacht de vorm van die inhoud.
● “Apparaat” betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale
tablet.
● “Feedback” betekent feedback, innovaties of suggesties die u verzendt met betrekking tot de kenmerken,
prestaties of kenmerken van onze Service.
● “Producten” verwijzen naar de producten of artikelen die via de Service te koop worden aangeboden.
● “Bestellingen” betekent een verzoek van u om producten bij ons te kopen.
● “Promoties” verwijzen naar wedstrijden, sweepstakes of andere promoties die via de Dienst worden aangeboden.
● “Dienst” verwijst naar de Website.
● “Algemene Voorwaarden” (ook wel “Voorwaarden” genoemd) betekenen deze Algemene Voorwaarden die de
volledige overeenkomst vormen tussen U en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Dienst. Deze Algemene
Voorwaardenovereenkomst is gegenereerd door de TermsFeed Algemene Voorwaarden Generator.
● “Sociale-mediadienst van derden” betekent alle diensten of inhoud (inclusief gegevens, informatie,
producten of diensten) die door een derde partij worden geleverd en die door
de Dienst kunnen worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gesteld.
● “Website” verwijst naar la-confianza.nl , toegankelijk via www.la-confianza.nl.
● “U” betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, of het bedrijf of een andere juridische entiteit namens
wie deze persoon toegang heeft. of het gebruik van de Dienst, indien van toepassing.
Erkenning
Dit zijn de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze Dienst en de overeenkomst die
tussen U en het Bedrijf geldt. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van alle gebruikers
met betrekking tot het gebruik van de Dienst.
Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze
Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of
gebruik maken van de Dienst.
Door de Dienst te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u het niet eens bent
met enig onderdeel van deze Algemene voorwaarden, heeft u geen toegang tot de Service.
U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat personen onder de 18 jaar niet toe de
Service te gebruiken.
Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is ook afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van het
Privacybeleid van het Bedrijf. Ons privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen,
gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens wanneer u de applicatie of de website gebruikt en informeert u
over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door voordat u
onze service gebruikt.
Gebruikersaccounts Wanneer u bij ons een account aanmaakt, moet u ons te allen tijde
informatie verstrekken die juist, volledig en actueel is .
Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan resulteren in onmiddellijke
beëindiging van uw account op Onze Service.
U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en voor alle activiteiten
of acties onder Uw wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij Onze Dienst is of bij een Socialemediadienst van derden
.
U stemt ermee in uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen zodra u zich
bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.
U mag als gebruikersnaam niet de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of die niet wettig beschikbaar is voor
gebruik, een naam of handelsmerk waarop de rechten van een andere persoon of entiteit anders dan U rusten zonder de
juiste toestemming, of een naam die anderszins aanstootgevend, vulgair of obsceen.
Inhoud
Uw recht om inhoud te plaatsen
Met onze service kunt u inhoud plaatsen. U bent verantwoordelijk voor de inhoud die u op de service plaatst,
inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.
Door inhoud op de dienst te plaatsen, verleent u ons het recht en de licentie om dergelijke inhoud op en via de dienst te gebruiken, wijzigen, publiekelijk uit te voeren,
publiekelijk weer te geven, te reproduceren en te distribueren. Je behoudt alles en nog wat
van uw rechten op de inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de service en u bent verantwoordelijk
voor het beschermen van deze rechten. U stemt ermee in dat deze licentie het recht voor ons omvat om uw inhoud
beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de dienst, die uw inhoud ook mogen gebruiken met inachtneming van deze voorwaarden.
U verklaart en garandeert dat: (i) de Inhoud van u is (u bent de eigenaar ervan) of dat u het recht hebt om deze te gebruiken en
ons de rechten en licentie verleent zoals bepaald in deze Voorwaarden, en (ii) het plaatsen van uw inhoud op of
via de Dienst geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of
andere rechten van wie dan ook.
Inhoudsbeperkingen
Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gebruikers van de Dienst. U begrijpt en gaat er uitdrukkelijk
mee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor de inhoud en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account,
ongeacht of dit door u of door een derde persoon wordt gedaan die uw account gebruikt.
U mag geen inhoud verzenden die onwettig, aanstootgevend, verontrustend, bedoeld om walging, bedreigend,
lasterlijk, lasterlijk, obsceen of anderszins aanstootgevend is. Voorbeelden van dergelijke aanstootgevende inhoud omvatten,
maar zijn niet beperkt tot, het volgende:
● Onwettige of bevorderende onwettige activiteiten.
● Lasterlijke, discriminerende of kleingeestige inhoud, inclusief verwijzingen of commentaar over
religie, ras, seksuele geaardheid, geslacht, nationale/etnische afkomst of andere doelgroepen.
● Spam, machinaal (of willekeurig) gegenereerd, bestaande uit ongeoorloofde of ongevraagde reclame,
kettingbrieven, enige andere vorm van ongeoorloofde uitnodiging, of enige vorm van loterij of gokken.
● Het bevatten of installeren van virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere inhoud die is
ontworpen of bedoeld om de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, te beschadigen of te beperken,
of om gegevens of telecommunicatieapparatuur te beschadigen of ongeautoriseerde toegang te verkrijgen andere
informatie van een derde persoon.
● Inbreuk maken op eigendomsrechten van welke partij dan ook, inclusief patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten,
publiciteitsrecht of andere rechten.
● Zich voordoen als een persoon of entiteit, inclusief het Bedrijf en zijn werknemers of vertegenwoordigers.
● Het schenden van de privacy van een derde persoon.
● Valse informatie en functies.
Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, maar niet de verplichting, om, naar eigen goeddunken, te bepalen of
enige Inhoud al dan niet gepast is en aan deze Voorwaarden voldoet, en deze Inhoud te weigeren of te verwijderen. Het Bedrijf
behoudt zich verder het recht voor om de inhoud op te maken, te bewerken en de manier ervan te wijzigen. De
Het Bedrijf kan het gebruik van de Dienst ook beperken of intrekken als u dergelijke aanstootgevende inhoud plaatst. Aangezien het
Bedrijf geen controle heeft over alle inhoud die door gebruikers en/of derden op de Dienst wordt geplaatst, gaat u ermee akkoord
de Dienst op eigen risico te gebruiken. U begrijpt dat u door het gebruik van de Dienst mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die
u aanstootgevend, onfatsoenlijk, onjuist of aanstootgevend vindt, en u gaat ermee akkoord dat
het Bedrijf onder geen enkele omstandigheid op enigerlei wijze aansprakelijk is voor welke inhoud dan ook, inclusief eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of
verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van uw gebruik van welke inhoud dan ook.
Back-ups van inhoud
Hoewel er regelmatig back-ups van inhoud worden gemaakt, garandeert het Bedrijf niet dat er geen
gegevens verloren zullen gaan of beschadigd raken.
Corrupte of ongeldige back-uppunten kunnen worden veroorzaakt door, zonder beperking, inhoud die beschadigd is voordat er
een back-up van wordt gemaakt of die verandert gedurende de tijd dat een back-up wordt uitgevoerd.
Het Bedrijf zal ondersteuning bieden en proberen alle bekende of ontdekte problemen op te lossen die
van invloed kunnen zijn op de back-ups van Inhoud. Maar u erkent dat het Bedrijf geen aansprakelijkheid heeft met betrekking tot de
integriteit van de inhoud of het onvermogen om de inhoud met succes in een bruikbare staat te herstellen.
U stemt ermee in een volledige en nauwkeurige kopie van alle Inhoud te bewaren op een locatie die onafhankelijk is van de
Dienst.
Auteursrechtbeleid
Inbreuk op intellectueel eigendom
Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke claim dat inhoud die
op de service wordt geplaatst, inbreuk maakt op het auteursrecht of andere inbreuk op intellectueel eigendom van een persoon.
Als u een auteursrechthebbende bent, of namens iemand geautoriseerd bent, en u van mening bent dat het auteursrechtelijk beschermde werk is
gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt die plaatsvindt via de Service,
moet u uw kennisgeving schriftelijk indienen ter attentie van onze auteursrechtagent via e-mail
(admin@la-confianza.nl) en voeg in uw kennisgeving een gedetailleerde beschrijving van de
vermeende inbreuk toe.
U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief kosten en honoraria van advocaten) als u een verkeerde voorstelling geeft dat
de inhoud inbreuk maakt op uw auteursrecht.
DMCA-kennisgeving en DMCA-procedure voor claims inzake inbreuk op auteursrechten
U kunt een kennisgeving indienen op grond van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) door onze
Copyright Agent schriftelijk de volgende informatie te verstrekken (zie 17 USC 512(c)(3) voor meer informatie) :
● Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het
auteursrechtbelang.
● Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat er inbreuk op is gemaakt, inclusief de URL (dwz het webpagina-
adres) van de locatie waar het auteursrechtelijk beschermde werk bestaat of een kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk.
● Identificatie van de URL of andere specifieke locatie op de Service waar het materiaal
zich bevindt dat volgens u inbreuk maakt.
● Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres.
● Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan ​​door de
eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet.
● Een verklaring van u, afgelegd op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving
juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.
U kunt contact opnemen met onze auteursrechtagent via e-mail (admin@la-confianza.nl). Na ontvangst
van een melding zal het Bedrijf, naar eigen goeddunken, welke actie dan ook ondernemen die het passend acht,
inclusief het verwijderen van de betwiste inhoud van de Dienst.
Bestellingen voor producten plaatsen
Door via de service een bestelling voor producten te plaatsen, garandeert u dat u juridisch in staat bent
bindende contracten aan te gaan.
Uw gegevens
Als u een bestelling wilt plaatsen voor producten die via de Service beschikbaar zijn, wordt u mogelijk gevraagd bepaalde
informatie te verstrekken die relevant is voor uw bestelling, inclusief maar niet beperkt tot uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer,
uw creditcardnummer, de vervaldatum datum van uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendgegevens
.
U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht heeft om een ​​creditcard of betaalkaart(en) of andere
betaalmethode(n) te gebruiken in verband met een Bestelling; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt waar,
correct en volledig is.
Door dergelijke informatie in te dienen, verleent u ons het recht om de informatie te verstrekken aan derde partijen die de betaling verwerken
om de voltooiing van uw bestelling te vergemakkelijken.
Annulering van bestelling
We behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om bepaalde redenen, inclusief maar niet beperkt
tot:
● Beschikbaarheid van producten
● Fouten in de beschrijving of prijzen voor producten
● Fouten in uw bestelling
We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren Bestel bij vermoeden van fraude of een ongeoorloofde of illegale transactie
.
Uw rechten op annulering van bestellingen
Alle producten die u koopt, kunnen alleen worden geretourneerd of terugbetaald in overeenstemming met deze Algemene
voorwaarden.
Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden
We werken voortdurend ons aanbod van Producten op de Service bij. De producten die beschikbaar zijn op Our
De service kan verkeerd geprijsd zijn, onnauwkeurig beschreven of niet beschikbaar zijn, en we kunnen vertragingen ondervinden bij
het bijwerken van informatie over onze producten op de service en in onze advertenties op andere websites. Wij kunnen en zullen de juistheid of volledigheid van enige informatie, inclusief prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en diensten,
niet garanderen . Wij behouden ons het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving informatie
te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren. Prijsbeleid Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te herzien voordat een Bestelling wordt geaccepteerd. De opgegeven prijzen kunnen door het Bedrijf worden herzien na het accepteren van een Bestelling in geval van een gebeurtenis die de levering beïnvloedt, veroorzaakt door overheidsoptreden, variatie in douanerechten, hogere verzendkosten , hogere wisselkoerskosten en andere zaken waarover het Bedrijf geen controle heeft. . In dat geval heeft u het recht om uw bestelling te annuleren. Betalingen Betaling kan worden gedaan via verschillende betaalmethoden die wij beschikbaar hebben, zoals Visa, MasterCard, Affinity Card, American Express-kaarten of online betaalmethoden (bijvoorbeeld PayPal). Betaalkaarten (creditcards of debetkaarten) zijn onderworpen aan validatiecontroles en autorisatie door uw kaartuitgever . Als wij niet de vereiste toestemming ontvangen, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of niet-levering van uw bestelling. Promoties Op eventuele promoties die via de Dienst beschikbaar worden gesteld, kunnen regels van toepassing zijn die los staan ​​van deze Voorwaarden. Als u deelneemt aan een promotie, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Indien de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Voorwaarden, zijn de Promotieregels van toepassing. Intellectueel eigendom De Dienst en de originele inhoud ervan (exclusief Inhoud geleverd door U of andere gebruikers), kenmerken en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van het Bedrijf en zijn licentiegevers. De Service wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere wetten van zowel het land als het buitenland. Onze handelsmerken en handelsopmaak mogen niet worden gebruikt in verband met enig product of dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Uw feedback aan ons U draagt ​​alle rechten, titels en belangen in de feedback die u aan het bedrijf verstrekt over. Als een dergelijke toewijzing om welke reden dan ook niet effectief is, gaat u ermee akkoord om het Bedrijf een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij , wereldwijd recht en licentie te verlenen om dergelijke Feedback te gebruiken, reproduceren, openbaar maken, in sublicentie geven, distribueren, wijzigen en exploiteren zonder beperking. Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door het
Bedrijf.
Het bedrijf heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of
de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat er verder mee akkoord dat het Bedrijf
niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt
door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op
of via dergelijke websites of diensten. Wij raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van
derden die u bezoekt. Beëindiging Wij kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u deze Algemene voorwaarden schendt. Bij beëindiging eindigt uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk. Als u uw account wilt beëindigen , kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van de service. Beperking van aansprakelijkheid Niettegenstaande enige schade die u zou kunnen oplopen, zal de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf en al zijn leveranciers onder enige bepaling van deze Voorwaarden en uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt zijn tot het bedrag dat u daadwerkelijk via de Service heeft betaald. of 100 USD als u niets via de Service hebt gekocht. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of vervolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade door winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik of de onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken, software van derden en/of hardware van derden die bij de Dienst wordt gebruikt, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs als het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als het rechtsmiddel zijn essentiële doel niet bereikt. Sommige staten staan ​​de uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe , wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze staten zal de aansprakelijkheid van elke partij beperkt zijn tot de grootst mogelijke mate toegestaan ​​door de wet. “ZOALS HET IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR” Disclaimer De service wordt aan u geleverd “ZOALS HET IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR” en met alle fouten en defecten zonder

garantie van welke aard dan ook. Voor zover maximaal toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf, namens zichzelf
en namens zijn dochterondernemingen en zijn en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk
alle garanties af, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service,
inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en
niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de handel, het verloop van de prestaties, het gebruik of de
handelspraktijk. Zonder beperking op het voorgaande biedt het Bedrijf geen enkele garantie of toezegging, en
doet het op geen enkele wijze toe dat de Service aan uw vereisten zal voldoen, de beoogde
resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, applicaties, systemen of diensten, zal functioneren zonder
onderbreking voldoen aan alle prestatie- of betrouwbaarheidsnormen, vrij zijn van fouten of dat eventuele fouten of defecten kunnen
of zullen worden gecorrigeerd.
Zonder het voorgaande te beperken, geven noch het Bedrijf, noch enige leverancier van het bedrijf enige
verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de
Dienst, of de informatie, inhoud en materialen of producten daarop inbegrepen; (ii) dat de Dienst
ononderbroken of foutloos zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die
via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Dienst, de servers, de inhoud of e-mails verzonden door of namens
het Bedrijf vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere
schadelijke componenten.
Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe
, dus sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.
Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in dit artikel zijn uiteengezet, worden toegepast in de ruimste
mate die afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving.
Toepasselijk recht
De wetten van het land, met uitzondering van de collisieregels, zijn van toepassing op deze voorwaarden en uw gebruik van de
service. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.
Geschillenbeslechting
Als u zich zorgen maakt of een geschil heeft over de Dienst, stemt u ermee in om eerst te proberen het geschil informeel op te lossen
door contact op te nemen met het Bedrijf.
Voor gebruikers in de Europese Unie (EU)
Als u een consument in de Europese Unie bent, profiteert u van alle verplichte bepalingen van de wet van het
land waar u woont.
Wettelijke naleving van de Verenigde Staten
U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan het embargo van de Amerikaanse
overheid, of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangewezen als een
land dat terrorisme ondersteunt, en (ii) u niet vermeld op een Amerikaanse overheidslijst van verboden of
beperkte partijen.
Scheidbaarheid en afstandsverklaring
Scheidbaarheid
Als een bepaling van deze Voorwaarden als onafdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en
geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling voor zover mogelijk te bereiken onder de toepasselijke
wetgeving, en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. effect.
Afstandsverklaring
Behalve zoals hierin bepaald,
zal het onvermogen om een ​​recht uit te oefenen of om nakoming van een verplichting uit hoofde van deze Voorwaarden te eisen, geen invloed hebben op de mogelijkheid van een partij om een ​​dergelijk recht uit te oefenen of dergelijke prestatie op enig moment
daarna te eisen, noch zal het afstand doen van een inbreuk een afstand doen van elke volgende inbreuk.
Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening
van wezenlijk belang is, zullen wij redelijke inspanningen leveren om u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen voordat nieuwe voorwaarden van
kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.
Door onze service te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn
aan de herziene voorwaarden. Als u geheel of gedeeltelijk niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de
website en de dienst.
Neem contact met ons op
Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:
● Door deze pagina op onze website te bezoeken: admin@la-confianza.nl
● Door ons een e-mail te sturen: admin@la-confianza.nl